Megoldásra váró probléma

A megrendelő cég az angol nyelvet kívánta a vállalat üzleti kommunikációjának alapnyelvévé tenni. Hosszú távú stratégiai céljuk volt a nemzetközi terjeszkedés, melyet ezzel a lépéssel szerettek volna megalapozni. Nagyszabású, több éves nyelvi projektet hirdettek a magasan kvalifikált munkatársak számára. A cél a külföldi partnerekkel, leányvállalatokkal való folyékony kommunikáció volt. A fejlesztés a cég teljes országos telephelyhálózatát érintette.

Módszer

A normál ütemű szintemelő tanfolyamokat intenzív szakaszok, funkcionális nyelvi tréningek és külföldi tanfolyamok egészítették ki. Jól kombinálható, rugalmas és egységes képzési rendszerre volt szükség, amely alkalmazkodik a vezetői igényekhez. Kiemelten fontos volt a folyamatos monitorozás, rendszeres belső vizsgák adtak visszajelzést a haladásról. A képzési szakaszok végét üzleti nyelvvizsga zárta.

Lépések

 • I. lépés: Közel 300 tanuló igényeinek felmérése, a korábbi nyelvtanulási tapasztalatok vizsgálata.
 • II. lépés: Csoportok és egyéni tanfolyamok kialakítása, a megfelelő tanár kiválasztása, tanítási célok meghatározása.
 • III. lépés: A tananyag megtervezése.
 • IV. lépés: A tanfolyam lebonyolítása, igazodás a menet közben felmerülő igényekhez. Intenzív szakaszok beiktatása, külföldi tanfolyamok szervezése. A haladás rendszeres mérése.
 • V. lépés: Záróvizsga, üzleti nyelvvizsga megszerzése.

Tapasztalatok

A képzés közvetlenül hatott a munkafolyamatokra: a tanulók saját munkahelyi prezentációikkal, nyelvi kihívást jelentő feladataikkal dolgoztak az órán. A nyelvórák így a mindennapi munkát is sikeresebbé tették.

Eredmények

A vállalat a megerősödött nyelvtudásnak köszönhetően nemzetközivé nőtte ki magát, és számos külföldi munkavállalót alkalmaz. A GLOBUS Vállalati Nyelvoktatás folyamatosan megújuló nyelvi fejlesztési tartalommal támogatja a nyelvtudás további tökéletesítését.

Számokban

üzleti angol
nyelvtanfolyam

nyelvtanuló

megtartott
óra

éves
projekt

Megoldásra váró probléma

A megrendelő multinacionális cégnél zajló nyelvtanfolyamok korábban kevéssé voltak hatékonyak: magas volt a lemorzsolódás és a hiányzási arány, a tanultakat nem alkalmazták a mindennapi munkában. A rossz irányba mutató tendenciákat szerették volna visszaszorítani, és a képzést hatékonyabbá tenni. Azt kívánták elérni, hogy a munkahelyi nyelvhasználat mérhetően fejlődjön, kevesebb feladat kerüljön fordítókhoz, tolmácsokhoz, és a munkavállalók sikeres nyelvvizsgákat tegyenek.

Módszer

A képzési program kiemelt eleme volt, hogy a munkahelyi nyelvi funkciók megjelenjenek a tananyagban. A tanulók saját e-maileket, prezentációkat, külföldi kollégáktól érkező kéréseket dolgoztak fel az órákon. A kifejezetten munkahelyi nyelvi tartalmú tankönyveket releváns kiegészítő anyagok támogatták. Ezek kezdetben a megértésben növelték a sikerélményt, majd fokozatosan a szóbeli kommunikációban is.

Lépések

 • I. lépés: problémák feltárása, nyelvhasználati gátlások, motivációs akadályok definiálása
 • II. lépés: módszerek meghatározása a problémák kiküszöbölésére
 • III. lépés: a megfelelő nyelvtanárok kiválasztása, tanítási célok meghatározása
 • IV. lépés: a tananyag megtervezése
 • V. lépés: a tanfolyam lebonyolítása, igazodás a menet közben felmerülő igényekhez
 • VI. lépés: zárás, értékelés, visszacsatolás

Tapasztalatok

A jól meghatározott képzési cél és a szimulációs gyakorlatok eredményeként a korábbi nyelvhasználati gátlások visszaszorultak. A nyelvtani struktúrák bevezetése tanulási cél helyett a fejlődés eszközévé vált.

Eredmények

Már a képzési projekt első szakaszában csökkent a hiányzások aránya és javult az órai aktivitás. A folyamatos visszacsatolás mentén kialakított releváns tartalom motiváló erővel bírt a további tanuláshoz. Az ösztönző nyelvoktatási program növelte a dolgozók lojalitását, a vállalat anyagi befektetése hasznos és használható nyelvtudásként térült meg.

Számokban

tanfolyam a
projekt indulásakor

tanfolyam
jelenleg

nyelvtanuló

megtartott
óra

Megoldásra váró probléma

A megrendelő több beszállítót alkalmazó nyelvoktatási rendszert tartott fenn hosszú idő óta, amely egységesség hiányában sok nehézséget okozott. A gyógyszeripari cég a helyzetet felülvizsgálva tendert hirdetett, melynek eredményeként a nyelvi képzést végül egyetlen beszállítóra, a GLOBUS Vállalati Nyelvoktatás csapatára bízta. A komoly szemléletváltást igénylő változás célja az volt, hogy a folyamatokat egy kézben összpontosítva egységes oktatásszervezési megoldások jellemezzék a rendszert, az eredmények összehasonlíthatóak, a riportálás átlátható legyen. A képzési feladatokkal foglalkozó munkatárs terheinek csökkentése a lépés fontos velejárója volt.

Módszer

A korábbi beszállítókhoz tartozó tanfolyamok átvétele után megtörtént a folyamatok standardizálása, optimalizálása. Egyeztetéseken alapuló egységes képzési rendszer kialakítása volt a cél, melynek része az igények átfogó feltérképezése, a nyelvi szintfelmérés lebonyolítása, a különböző költséghelyekről érkező munkavállalók csoportba sorolása és a csoportok közti átjárhatóság. A fejlesztés során a GLOBUS Vállalati Nyelvoktatás által felügyelt tanfolyamokra vonatkozó folyamatok kiterjesztése történt a teljes rendszerre. A korábbi diákok és az újonnan csatlakozók egyaránt szintfelmérésen vettek részt, ezután a lehető leghomogénebb csoportokat alkottuk az eredményekre támaszkodva.

Lépések

 • I. lépés: korábbi beszállítók által felügyelt tanulók átvétele, új becsatlakozók felmérése
 • II. lépés: egységes rendszer szerint működő csoportok kialakítása
 • III. lépés: a megfelelő tanár kolléga kiválasztása, tanítási célok meghatározása
 • IV. lépés: a tananyag megtervezése
 • V. lépés: a tanfolyam lebonyolítása, igazodás a menet közben felmerülő igényekhez
 • VI. lépés: zárás, írásbeli és szóbeli eredmények összesítése, egységes beszámoló elkészítése a cég felé

Tapasztalatok

Számos korábbi problémát megoldott az egy beszállítóra való átállás. Az egységes elvek mentén működő rendszer a méret növekedése ellenére is könnyebben kezelhetőnek bizonyult, mint a más rendszerekkel való összehangolódás.

Eredmények

A változás eredményeként könnyebbé vált a csoportok közti átjárhatóság, pontosabban illeszkedett az új rendszer a gyakran változó igényekhez. A kapcsolattartás, a képzési adminisztráció és a beszámolók jelentősen leegyszerűsödtek, mivel a nyelvi képzések szervezésével megbízott HR munkatársnak csak egy képzési intézménnyel kell együttműködnie. Bebizonyosodott, hogy a korábban mesterségesen fenntartott versenyhelyzet megszüntetése a szolgáltatás javulását és a többletmunka csökkenését eredményezte.

Számokban

partner, 5 beszállító helyett

nyelvtanuló

telephely

tanfolyam

Megoldásra váró probléma

Partnerünk budapesti központjában évek óta sikeresen működtünk együtt, ezért az országosan jelen lévő cég szerette volna a GLOBUS Vállalati Nyelvoktatás által hatékonyan működtetett nyelvoktatási rendszert a vidéki helyszínekre is kiterjeszteni. Fontos szempont volt az egységesség, hogy a folyamatok a földrajzi távolságok ellenére is kiszámíthatóak és átláthatóak legyenek. A infokommunikációs szolgáltató központ terjeszkedése Debrecent, Pécset és Szegedet érintette.

Módszer

Az elnyert megbízás különösen Debrecenben jelentett nagy volument, ami indokolttá tette a helyi infrastruktúra létrehozását. A budapesti tanfolyamok esetén alkalmazott szervezési folyamatok és módszerek adottak voltak, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével ugyanezek megvalósítása volt a cél a vidéki jelenlét fejlesztésével.

Lépések

 • I. lépés: a vidéki tanfolyamok személyi feltételeinek megteremtése: vezetőtanár kolléga kiválasztása és kiképzése
 • II. lépés: a debreceni iroda infrastruktúrájának megteremtése
 • III. lépés: új nyelvtanár kollégák kiválasztása
 • IV. lépés: nyelvtanfolyamok határidőre történő megszervezése, a szintfelméréstől a csoportindításig
 • V. lépés: a tanfolyamok lebonyolítása, igazodás a menet közben felmerülő igényekhez
 • VI. lépés: zárás, értékelés, visszacsatolás

Tapasztalatok

A nyelviskola 22 éves tapasztalata lehetővé tette, hogy a fejlesztés gördülékenyen, a szoros határidők betartásával jöjjön létre. A megerősített vidéki nyelvoktató egységek a budapesti irodával együttműködve megfelelő hátteret biztosítottak a teljes oktatási rendszer működtetéséhez, az igények kiszolgálásához.

Eredmények

A megbízó tanfolyamai egy kézben tartva, egységes elvek szerint kerültek kialakításra. A változás eredményeként a szervezési folyamatok a budapesti és vidéki helyszíneken összehangolva, azonos időben történtek, a rendszer kiszámíthatóbbá és átláthatóbbá vált.

Megoldásra váró probléma

A megrendelő vállalat nagy létszámban bővítette csapatát külföldi munkavállalókkal, integrációjuk elősegítése érdekében pedig a magyar nyelv elsajátítását kívánták segíteni. Az olajipari cég magas óraszámban biztosított nyelvtanulási lehetőséget a legkülönbözőbb országokból érkezett kollégái számára. Az oktatás fókuszában a hétköznapi beszélt nyelv minél gyorsabb és hatékonyabb alkalmazása állt.

Módszer

Kiemelt hangsúlyt kapott a célnyelvi környezetre való támaszkodás. A szükséges közvetítő nyelvet fokozatosan redukálták a tanórákon, majd amint lehetségessé vált, valós élethelyzetekben gyakoroltatták a tanultakat (bevásárlás, étkezés, szórakozás, megbeszélések). A gyors eredmény érdekében nagy hangsúlyt kapott a kész nyelvi panelek és a helyes kiejtés begyakoroltatása.

Lépések

 • I. lépés: igények felmérése, a tanulók korábbi nyelvtanulási tapasztalatainak vizsgálata
 • II. lépés: a megfelelő közvetítő nyelven tanító kolléga kiválasztása, tanítási célok meghatározása
 • III. lépés: a tananyag megtervezése
 • IV. lépés: a tanfolyam lebonyolítása, igazodás a menet közben felmerülőigényekhez
 • V. lépés: zárás, értékelés, visszacsatolás

Tapasztalatok

A tanfolyamok kezdetén fontos feladat volt a magyar nyelv nehézségével szembeni prekoncepciók legyőzése, fenntartások eloszlatása.

Eredmények

120 óra tanulás után alapszinten használható, valós nyelvtudás: alapvető információk hatékony cseréje magyar nyelven, hétköznapi szituációk magabiztos megoldása, vagy akár részvétel magyar nyelvűtréningen.

Számokban

magyar mint idegen nyelv tanfolyam

külföldi munkavállaló

órás tanfolyami egységek

Sikertörténetek

Megoldásaink alapján találjon választ a nyelvi képzéseikkel kapcsolatos kérdéseikre.

Minőségi Garanciák

Szerződéses garanciát vállalunk az elvárásaiknak megfelelő eredmények teljesítésére.

Kapcsolat

Székhely:
1085 Budapest, József krt. 21.

Telefon:
+36 (70) 244 0071

E-mail:
titkarsag@globusonline.hu

Sikertörténetek

Megoldásaink alapján találjon választ a nyelvi képzéseikkel kapcsolatos kérdéseikre.

Minőségi Garanciák

Szerződéses garanciát vállalunk az elvárásaiknak megfelelő eredmények teljesítésére.

Kapcsolat

Székhely:
1085 Budapest, József krt. 21.

Telefon:
+36 (70) 244 0071

E-mail:
titkarsag@globusonline.hu